Svratka, Sedliště u Jimramova, obnova původního koryta

Harmonogram projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 11. 2023

Konec realizace projektu: 31. 12. 2025

Popis projektu:

Účelem stavby je obnovení původní trasy koryta řeky Svratky. Na základě historických informací a ověřením kopanými sondami na místě, byla zjištěna původní trasa odpojeného a zazemněného meandru koryta řeky Svratky, která bude v rámci stavby obnovena.
Kapacita koryta byla stanovena s přihlédnutím na přírodě blízké koryto řeky v obdobných úsecích, původní úroveň dna, ale také s přihlédnutím na limitující faktory (blízké nemovitosti, fotbalové hřiště). Konkrétně je tedy navrženo na hodnotu průtoků minimálně Q30d.
Při realizaci bude dbáno na ochranu dřevin, které budou na lokalitě ponechány. Součástí návrhu je také obnovení hydraulické a morfologické členitosti vodního toku ve všech aspektech. To bude docíleno hloubením tůní ve dně koryta, vkládáním kamenitých brodů, které jsou umístěny do mezipřímé tvořící přechod mezi jednotlivými oblouky, a také vytvoření specifických stanovištních a vložení úkrytových prvků k podpoře říční bioty (vkládání mrtvého dřeva, zápletkových plůtků atd.). Výsledné koryto bude následně dotvářeno přírodními procesy v dlouhodobé perspektivě.
Současně bude také obnovena funkčnost slepého ramene na pravém břehu jeho pročištěním zasedimentované části.
Inženýrsko-geologický průzkum a rozbory dále potvrdily, že materiál, který je nutné v rámci stavby vytěžit, je vytvořený pouze krajinotvornými procesy (opad listí, sediment z koryta toku) a bude tedy v rámci záměru uložen na blízkém ZPF a zaorán. Dále bude v rámci stavby vybudována lávka přes obnovované koryto toku a to z důvodů zajištění přístupu vlastníka k jeho pozemku v "břichu" obnovovaného koryta (vyvolaná investice).

Cíl projektu:

Předmětem řešení je revitalizace a zprůchodnění zazemněného ramene a obnova funkcí zasedimentovaného slepého ramene řeky Svratky.
Zprůchodněním zazemněného ramene řeky Svratky a jeho napojením do říčního systému dojde k prodloužení řeky Svratky přibližně o 400 m. Průtoky v řece Svratce budou pomocí rozdělovacího objektu přednostně směřovány tímto obnoveným říčním ramenem. Současná trasa toku ale zůstane v krajině zachována ve formě periodicky protékaného ramene. Součástí projektu jsou podpůrná opatření, která umožní a iniciují přirozené korytotvorné procesy, kterým nebude v delším časovém horizontu bráněno. Zejména se jedná o obnovení hydraulické a morfologické členitosti dna na toku. Takto bude podpořen proces přirozené renaturace vodního toku. Součástí je také rekonstrukce břehových porostů spočívající ve výsadbě geograficky původních druhů.
Cílem zásahu do slepého ramene je jeho hydrologické napojení s řekou, které umožní jeho periodické zaplavování. Slepé rameno má potenciál vytvořit biotop pro řadu vzácných a chráněných organizmů, z tohoto pohledu je obnovení dynamiky a periodického zaplavování vítáno. Bude vytvořen dispozičně i hloubkově členitý mokřad s periodickým propojením na vodní tok.

 Podpora formou dotace ve výši 11 088 650,37 Kč, tj. 100,00 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je úspěšná realizace Projektu spočívající v obnovení původní trasy koryta řeky Svratky a jejího slepého ramene v k. ú. Jimramov. V rámci realizace akce dojde k těžbě sedimentu, vyhloubení tůní ve dně koryta a k realizaci kamenných brodů a lávky, zároveň bude do koryta vloženo mrtvé dřevo a část břehu koryta bude stabilizována zápletovým plůtkem, a to dle projektovaných parametrů.

Délka revitalizovaného vodního toku (km): 0,66

Plocha revitalizovaného toku a nivy (ha): 0,95

Přínos navrhovaných opatření:

Realizací projektu dojde ke zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.