Revitalizace Rudoltičky a přítoků

Harmonogram projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 2. 2024

Konec realizace projektu: 31. 10. 2025

Popis projektu:

Realizací záměru dojde k obnově přirozeně členitých koryt a erozně-akumulačních funkcí na tocích a zpřírodnění údolnic formou vegetačních úprav. V blízkosti revitalizovaných koryt vznikne řada tůní, které zvýší biotopickou pestrost území a nabídnou životní prostor pro vodní a mokřadní organismy. Vytvořením opticky poměrně nenápadných valů dojde k omezení smyvů hnojiv a ornice do niv i vodních toků. 

Cíl projektu:

Cílem projektu je pomocí přírodě blízkých opatřeních vysoké navýšení retenční schopnosti krajiny a umožnění přirozeného rozvoje fauny a flóry v řešeném úseku. Předpokládá se, že původní koryto bude ve vybraných úsecích zasypáno a vytvořeno koryto nové, které bude mít přírodě blízký profil a meandrující trasu. Dojde tak prodloužení délky současného koryta toku v řešeném úseku a bude umožněn volný rozliv vody při zvýšených průtocích. Revitalizace toku Rudoltičky i jejich přítoků bude doplněna o skupinu různě velkých tůní, které budou zvyšovat retenční schopnost nivy. Celá revitalizace pak bude doplněna o náhradní výsadbu. 

Podpora formou dotace ve výši 14 087 133,30 Kč, tj. 100,00 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je úspěšná realizace Projektu spočívající v revitalizaci potoka Rudoltička a jeho dvou pravostranných přítoků v k.ú Ostrov u Lanškrouna. V rámci realizace bude původní koryto zasypáno
a vytvořeno nové koryto s meandrující trasou, dále dojde k odstranění opevnění ze dna toku, k vyhloubení tůní, realizaci dvou brodů s propustkem a doplnění revitalizace o výsadby. Součástí realizace je vybudování ochranného zemního valu s průlehem pro omezení smyvu hnojiv a ornice do nové nivy a koryta, a to dle projektovaných parametrů.

Délka revitalizovaného vodního toku (km): 4,21

Plocha revitalizovaného toku a nivy (ha): 2,49

Přínos navrhovaných opatření:

Realizací projektu dojde ke zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.