Moravská Sázava, Jez Zvole – migrační zprůchodnění

Harmonogram projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 2. 2024

Konec realizace projektu: 31. 12. 2025

Popis projektu:

Předmětem podpory je vytvoření migračně propojené lokality a to přestavbou stávajícího jezu na migračně příznivý skluz s cílem zajištění migrace co nejširšího spektra vodních živočichů proti proudu řeky Moravské Sázavy. Vhodné podmínky pro migraci jsou zajištěny demolicí stávajícího jezu, který rozděluje úsek Moravské Sázavy na odlišné ekologické úseky a je nepropustnou migrační bariérou, a jeho rekonstrukcí v migračně prostupný skluz. Součástí projektu je monitoring funkčnosti tohoto RP.

Cíl projektu:

Cílem projektu je odstranění migrační překážky formou demolice stávajícího jezu a vybudováním balvanitého skluzu.
Vlastní balvanitý skluz je navržen kamennou rovnaninou vyskládanou z balvanů kladených na výšku s vyklínováním (tj. na štět), s minimální výškou balvanů 1,0 m a minimální hmotností balvanů 1000 kg. Balvany budou ukládány do štěrkového lože frakce 63/125 mm. V případě vzniku mezer, bude provedeno dostatečné prolití konstrukce betonovou směsí (max do 1/3 velikosti kamene). Celkový sklon balvanitého skluzu je 1:28 a jeho celková délka je 50 m. Sklon povrchu skluzu bude vyspádován směrem ke kynetě (1-2 %), tak aby při překročení kapacity kynety nedocházelo k rozlití vody do celé plochy balvanitého skluzu a její zbytečné ztrátě mezi jednotlivými balvany.
Z důvodů velké rozkolísanosti průtoků bylo nutné zajistit migrační prostupnost i za malých průtoků, proto zde byla navržena kyneta pro soustředění malých průtoků. Za malých průtoků bude migrační prostupnost zajišťovat kyneta obdelníkového průřezu s průtočnou plochou kynety je 0,7 m2. Celková délka kynety je 55 m se sklonem v ose 1:30. Hloubka kynety je 0,5 m a široká 1,4 m. Trať kynety je členěna kamennými přepážkami v osové vzdálenosti 2,5 m. Kameny v jednotlivých přepážkách (oblohranný lomový kámen á 1,0 m) jsou zapuštěny 0,2 m pod niveletu povrchu skluzu. V přepážkách budou zachovány mezery (štěrbiny) 0,4 m.
Stabilizaci balvanitého skluzu bude zajišťovat horní a závěrný stabilizační pas. Konstrukce pasů bude tvořena těsnící ocelovou štětovnicovou stěnou VL 604 s železobetonovým zhlavím. V nadjezí se před korunou stávajícího jezu nacházejí výmoly, které budou v rámci stavby zasypány lomovým kamenem o hmotnosti nad 500 kg a zároveň bude v nadjezí opevněn líc kamennou rovnaninou ve sklonu 1:2 směrem k těsnící štětovnicové stěně. Obdobným způsobem dojde k opevnění závěrného prahu.
Nátokové (výtokové) okno do kynety bude vybudováno přímo ve štětovnici (včetně obetonování) v úrovni 0,5 m pod stávající přelivnou hranou.
Kyneta bude hloubkově utěsněna cementovou maltou. Toto opatření je nutné, proto aby při málovodných obdobích nedocházelo ke ztrátám vody v celé konstrukci skluzu. Po dokončení těsnění konstrukcí budou povrchové části balvanité konstrukce pečlivě očištěny od zbytků malty a cementového mléka. Za větších vodních stavů bude balvanitý skluz migračně prostupný v celé šíři toku.
Navržený balvanitý skluz je typem konstrukce, u které dochází i po dokončení stavebních prací k dalšímu vývoji. Změny lze rozdělit na změny způsobené přirozeným vývojem konstrukce a změny způsobené působením extrémních hydrologických jevů.

Cílem projektu je dosažení migračního zprůchodnění zajištěním vybudování balvanitého skluzu v celé šíři koryta (dle TNV 75 2321 se jedná o dnovou peřej). Balvanitý skluz je umístěn přímo v toku Moravské Sázavy. Stávající zbytky jezové konstrukce budou kompletně odstraněny včetně levobřežní a částečně pravobřežní opěrné zdi. Část opevnění nátoku do MVE zůstane zachováno (betonová konstrukce stavidla a související objekty, které jsou v majetkové správě provozovatele MVE) tzn. respektování náhonu pro přívod vody do MVE a zachování stávající kapacity toku. Parametry balvanitého skluzu:
Délka balvanitého skluzu (skon 1:25) 50 m
Délka kynety balvanitého skluzu (sklon 1:30) 55 m
Plocha konstrukce 1450 m2

Podpora formou dotace ve výši 29 630 807,72 Kč, tj. 100,00 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je úspěšná realizace Projektu spočívající v odstranění migrační překážky na toku Moravská Sázava u jezu Zvole, k.ú. Rájec u Zábřeha a Zvole u Zábřeha. V rámci akce bude provedena demolice starého jezu a v jeho místě vybudován balvanitý skluz s rozvolněnou kynetou, a to dle projektovaných parametrů.

Počet zprůchodněných migračních překážek (Ks): 1

Přínos navrhovaných opatření:

Realizací projektu dojde ke zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.