Dřevnice, stupeň Malenovice, rekonstrukce – migrační prostupnost

Harmonogram projektu:

Začátek realizace projektu: 1. 2. 2024

Konec realizace projektu: 31. 12. 2025

Popis projektu:

Jedná se o odstranění stávajícího objektu (stupně), který je v havarijním stavu, a jeho nahrazení novým objektem (skluzem s rybochodem). Na stávajícím tělese dojde k odbourání zavazovacích křídel a přelivné hrany o cca 1 m.
Nad tělesem stupně bude zhotovena štětovnicová stěna, která bude sloužit jako ztracené bednění. Na stávající konstrukci stupně bude dobetonována nová přelivná hrana se zavazovacími křídly, která bude shora obložena zdivem z lomového kamene.
V příčném řezu bude mít skluz tvar složené kynety s kaskádou bazénků v ose. Kameny tvořící obvod bazénků včetně kamenů, mezi nimiž budou štěrbiny, budou osazeny do betonu. Kameny budou poskládány tak, aby vzniklo koryto široké 6 m s tůněmi o délce 1,8 m a hloubce 0,5 m. Vnitřní kyneta bude zhotovena z lomového kamene (cca 1 – 1,5 t) uloženého na štět (s drsností cca 300 mm) prolitého betonem, aby bylo zajištěno, že voda nebude ztrácet mezi kameny a bude tak zajištěna dostatečná hloubka vody (300-400 mm). Zbytek skluzu bude zhotoven z lomového kamene (cca 1 – 1,5 t) uloženého na štět (s drsností cca 300 mm) s vyklínováním.
V polovině délky skluzu a na jeho konci budou zhotoveny štětovnicové stěny pro zajištění stability skluzu.
Dno pod skluzem bude opevněno rovnaninou z lomového kamene, ve které bude vytvarována strouha navádějící vodní živočichy do vnitřní kynety. Břehy budou opevněny rovnaninou z lomového kamene s plynulým napojením na stávající opevnění, které bude v nezbytné míře přeskládáno a opraveno.

Cíl projektu:

Cílem stavby je zajištění stabilizace spádových poměrů na toku a zajištění migrační prostupnosti pro vodní živočichy. Stavba zajistí bezpečné převedení povodňových průtoků a stabilizaci výškového a směrového vedení koryta.

Podpora formou dotace ve výši 27 346 814,72 Kč, tj. 100,00 % z celkových uznatelných nákladů akce.

Předmět podpory:

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu spočívající v rekonstrukci stávajícího stupně na řece Dřevnici v k. ú. Malenovice u Zlína a v k. ú. Louky nad Dřevnicí. V rámci realizace akce dojde k vybudování balvanitého skluzu s rybochodem, který bude sloužit k zajištění stabilizace spádových poměrů na toku a migrační prostupnosti pro vodní živočichy, a to dle projektovaných parametrů.

Počet zprůchodněných migračních překážek (Ks): 1

Přínos navrhovaných opatření:

Realizací projektu dojde ke zlepšení ochrany před suchem a povodněmi prostřednictvím efektivního zadržování vody v krajině a zlepšení ekologického a morfologického stavu vodních toků a niv.